Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-10-00-37 (33) от 28.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-510 от 27.07.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план и приложена План-Схема по чл. 108 от ЗУТ за водопроводно отклонение от съществуваща водопроводна мрежа-алпийско водохващане в ПИ 07510.50.11 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица до ПИ 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица /преотреден/.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.