Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-00-2404/7/ от 21.08.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-570 от 17.08.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ XV, VI, XI в кв. 21 и за тупик с ОТ 36 б-ОТ 36в по регулационния план на кв. “Заряница”, общ. Берковица / ПИ 03928.510.182, 03928.510.173 по КК и КР на гр. Берковица/, адм. адрес: ул. “Рила” №3, ул. “Заряница” №8.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.