Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-36 (3) от 31.01.2024г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.512.615 по КК и КР на гр. Берковица, с преотреждане за ,, Жилищно строителство и ОО дейности“.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.