Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-4978(08) от 25.01.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД-15-046 от 21.01.2021год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за делба на част от УПИ I, кв. 113 по РП на гр. Берковица /ПИ 03928.506.351, 03928.506.318, 03928.506.319 по КККР на гр. Берковица, ул. Радецки/

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1  от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление