Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1815 (13) от 05.02.2024г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-111 от 01.02.2024 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация в обхват на УПИ I, VII, VIII, IX в кв. 14 а по регулационния план на кв. Раковица, общ. Берковица в съответствие на кадастралните данни за ПИ 03928.515.180 и ПИ 03928.515.181 по КК и КР на гр. Берковица. Предлага се придаване на 21 кв. м. от ПИ с идентификатор 03928.515.180 към ПИ с идентификатор 03928.515.181, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.