Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-3307 (18) от 22.02.2024г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл. 136, ал. 1  от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.512.614 по КК и КР на гр. Берковица, с преотреждане за ,,Жилищно строителство и фотоволтаична централа“.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5. във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.