Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

      изх.Nо УОСГ-94-00-1741(02) от 25.01.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-047 от 21.01.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен ПУП-ПР за УПИ II в кв. 153а по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.512.514 по КККР на гр. Берковица/парк Св. Георги победоносец/.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление