Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Е Р К О В И Ц А

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изх.№ УОСГ-66-00-14(2)/09.02.2021г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-099 от  05.02.2021год. на Кмета на Община Берковица е одобрен ПУП за ПИ с идентификатори № 07510.95.9 и 07510.95.10 по Кадастралната карта на с. Бързия.

На основание чл. 136, ал.1 и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на настоящето обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление