Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

      изх.Nо УОСГ-94-00-861(10) от 05.03.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-149 от 04.03.2021год. на Кмета на Община Берковица е одобрен ПУП-ПР- изменение на действащия регулационен план на гр. Берковица, в обхват на УПИ XIV и УПИ XV в кв. 20, по регулационния план на гр. Берковица, ПИ 03928.510.79 и ПИ 03928.510.80 по КККР на гр. Берковица/ ул. Люляк/.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Заповед

Обявление