Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1121(07) от 05.03.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,  че със Заповед РД-15-151/04.03.21г. е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за  УПИ XI пл. №199 в кв. 3 по Регулац. план на с. Бокиловци  (ул. Шеста” №17).

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Заповед

Обявление