Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-903(08) от 01.09.2020г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява,че със Заповед №РД-15-599 от 27.08.2020год. на Кмета на Община Берковица е одобрен ПУП за УПИ I и II, пл.№1260 и , пл.№ 1261 в кв. 105А по плана на гр. Берковица, Община Берковица.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.