Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-70-00-95 (5) от 31.03.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за обект ,,Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/ СКТ №1074 на Път II-81 ,, Монтана-Гинци” км 53+960” в ПИ 07510.81.90 по КК на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица.

Обявление