Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-70-00-888 (9) от 07.04.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за обект ,, Временно електропроводно кабелно отклонение 20 kV ,, Ягода” до площадка на нов трафопост. Изграждане на трафопост 20 kW/0,4 kW в ПИ с идентификатор 05654.2.100 по КК на с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица.

berk_scan21042616390