Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

О Б Я В Л Е Н И Е

Кметство с. Замфирово, общ. Берковица на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомява, че е изработен ПУП за план за регулация и план за застрояване, за изменения регулацията по кадастрални граници за УПИ VI, кв. 22 по плана на с. Замфирово кадастралната граница на ПИ 30301.301.179 на с. Замфирово.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в Кметството и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

ОБЯВЛЕНИЕ