Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

      изх.Nо УОСГ-94-00-1163(12) от 25.05.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-319 от 20.05.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за УПИ I, пл. №144 и УПИ XV, пл. № 144 в кв. 12 по плана на с. Боровци /ПИ 05654.500.144 по КККР на с. Боровци, ул. Васил Левски/

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Заповед

Обявление