Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-1444 (09) от 03.09.2021г.
Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-522 от 31.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ I в кв. 1 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.509.50 по КК и КР на гр. Берковица, ул. Елин Пелин №1/ с ново отреждане ,,За жилищно строителство, обществено обслужване-автоработилница с автомивка”
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

ОБЯВЛЕНИЕ