Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-70-00-150 (15) от 10.09.2021г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план на имотите по номера, засягащи се от сервитут на подземен електро кабел ПУП-ПРЗ на ПИ 03928.191.7- област Монтана, община Берковица, гр. Берковица, м. Голямата ливада.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възлажения, предложения и искания до ОбА-Берковица.

Пълен текст на Обявлението.