Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-28-00-93 (02) от 09.09.2021г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-543 от 09.09.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ VIII, кв. 25 по регулационния план на с. Бързия /ПИ 07510.302.500 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица- читалище/

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Пълен текст на Заповед РД 15-543 и Обявление.