Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ 94-00-2740 /6/ от 20.01.2022 г.

       Дирекция “Специализирана администрация”, отдел „СУТ”- Берковица, на основание чл.128, ал.3, във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване изменение на ОУП  и ПУП /план регулация и застрояване/ за ПИ 07510.64.8 по КК и КР на с. Бързия,  м-т „Ленищата”, с промяна предназначението за „ОО, автоработилница и паркинг”.

      В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА- Берковица.