Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-08-00-60 (03) от 07.02.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване проект за изменение на ОУП за част от новообразуван УПИ VII, кв. 1 по регулационния план на ж.к. ,,Изгрев”, гр. Берковица /част от ПИ 03928.513.308по КК и КР на гр. Берковица/.
Заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА- Берковица.