Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-94-00-2259 (09) от 25.03.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-165 от 24.03.2022 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за преотреждане на УПИ II, кв. 23 по регулационния план на кв. Раковица, гр. Берковица /ПИ 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица/.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.