Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-94-00-2740 (14) от 18.04.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 6 и във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ уведомява, че с Решение №1002 от 25.03.2022 г. е одобрен проект за частично изменение на Общ устройствен план за ПИ с идентификатор 07510.64.8 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, м-ст Ленищата с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим с допустима промяна на предназначението ,,За ОО, автосервиз и паркинг”

На основание чл. 127, ал.12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването на решението може да бъде обжалвано  чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.