Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ИУТИ-11-69(1)14.03.2022 г.


Техническа служба при Кметство с. Бързия на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-091/14.02.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен ПУП-ПР за ПИ 07510.302.403 и 07510.302.417 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица.
На основание чл. 136, ал.1 и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.