Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ВНИМАНИЕТО НА ВАНЯ ФИЛИПОВА, ИВАН ФИЛИПОВ, ГАЛИНА ФИЛИПОВА, МАРИАНА ФИЛИПОВА

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2705 (04) от 25.03.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-164 от 24.03.2022 год. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ I, пл. №122 и УПИ II, пл. №121 в кв. 21 по регулационния план на с. Мездрея, гр. Берковица.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.