Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-393 (3) от 04.05.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Проект на изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43, м. Бързия по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица, като промяната на тяхното предназначение се конкретизира на устройствено предвиждане ,,За производствени дейности”.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.