Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо EФПП-70-00-51 (15) от 26.05.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-288 от 23.05.2022 год. на кмета на Община Берковица е одобрена План – схема за рехабилитация на канализация на обект: ,,Рехабилитация на общински път MON 1026 /Петрохан – о.п. Берковица/ – Берковица – /о.п. Берковица – Благово/ от км 1+470 до км 2+800” към одобрения план за улична регулация с Решение 1200/27.04.2018 г.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.