Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ИУТИ-11-124(1)04.04.2022 г.

Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план (план за регулация), за УПИ VIII в кв.1 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Бързия, общ. Берковица, с който УПИ VIII, кв. да се раздели на две и да се образуват две нови УПИ VIII 53,54 в кв.1 по плана на с. Бързия.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в Техническа служба при Кметство Бързия и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица чрез Кметство Бързия.