Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ЕФПП-58-00-3 (38) от 05.07.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 108, ал. 2 и ал. 3 и чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработена и изложена за проучване План-схема изграждане на водопровод от ОТ 369 до ОТ 746 по ул. ,,Граф Игнатиев”, по плана на гр. Берковица.
В 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА-Берковица.