Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ВНИМАНИЕТО НА АНЕЛИЯ ПЕТРОВА И БИСЕР ПЕТРОВ ОТ БЕРКОВИЦА

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2440 (06) от 29.06.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-444 от 29.06.2022 год. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ XXVI, XXVII в кв. 14 и съседни УПИ по регулационния план на кв. Раковица, общ. Берковица /ПИ с идентификатор 03928.515.194 по КК и КР на гр. Берковица/.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА-Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.