Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-296 (23) от 07.07.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-475 от 07.07.2022 год. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване без промяна предназначението на земеделска земя за ПИ 47723.69.3 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Голяма ливада, като част от КПИИ, за което е издадено Разрешение за строеж №12 от 07.07.2022 г.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.