Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ ИУТИ-11-327(3)24.11.2022 г.


Техническа служба при Кметство Бързия на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-955/21.11.202 г. на кмета на Община Берковица е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за изменение на действащия регулационен план на с. Бързия, общ. Берковица в обхват на УПИ I356, УПИ II 356,357, УПИ IIIобщ. и УПИ XV357 в кв. 26 и на улична регулация по имотната граница на ПИ 07510.302.640 по КК и КР на с. Бързия.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.