Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

     изх.Nо УОСГ-94-00-4642 (8) от 02.04.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-236 от 29.03.2024 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за УПИ X, кв. 76 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.511.558 по КК и КР на гр. Берковица/ за урегулиране по действителните кадастрални граници и запазване на отреждането ,,За жилищно застрояване“.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.