Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо ЕФПП-28-00-17 (25) от 26.04.2024 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване:
Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект: ,,Аварийно укрепване на мостово съоръжение на р. Бързия, в регулацията на с. Боровци и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица. /Обн. В ДВ бр. 37/26.04.2024 г.