Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РАНГЕЛ ЦВЕТКОВ, ИВАНКА ТОШЕВА, ВЕНЕЛИНКА ЦВЕТКОВА, КРАСИМИР ВАСОВ

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-28-00-61(04) от 30.08.2021г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-516 от 27.08.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за делба на УПИ I, кв. 181 по регулационния план на ж.к. ,,Стара планина”, гр. Берковица /ПИ 03928.508.334 по КККР на гр. Берковица, ул. Кочо Честименски/.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.