Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-4394 (16) от 07.05.2024г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване Специализирани план- схеми към Подробен устройствен план за линеен обект на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ за:

  1. Ново подземно ел. трасе /НН/ за присъединяване към ел. мрежата на ПИ 03928.47.92 /преотреден/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Берковица;
  2. Ново водопроводно отклонение за присъединяване към ВМ на ПИ 03928.47.92 /преотреден/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Берковица;
    В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.