Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3718 (4) от 09.05.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ I в кв. 181 по регулационния план на ж.к. Стара планина, гр. Берковица / поземлени имоти с идентификатори 03928.508.459, 03928.508.206, 03928.508.207, 03928.508.208 по КК и КР на гр. Берковица/.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.