Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-4642 (10) от 09.05.2024г.
Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК
Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците и носителите на вещни права на поземлен имот с идентификатор 03928.511.556 по КК и КР на гр. Берковица /административен адрес: ул. Петър Берон/ , заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ, че по повод подадено Заявление с вх.№ УОСГ-94-00-4642 /4/14.12.2023 г. е издадена Заповед № РД-15-236 от 29.03.2024 г. на Кмета на Община Берковица, с която е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за УПИ X, кв. 76 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.511.558 по КК и КР на гр. Берковица/ за урегулиране по действителните кадастрални граници и запазване на отреждането ,,За жилищно застрояване“.
Документите се намират в отдел „СУТ“ при Общинска администрация, стая № 112 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.