Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3893 (6) от 09.05.2024г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че e изработена и изложена за проучване Специализирана план- схема към Подробен устройствен план за линеен обект на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ за обект: Ново подземно ел. трасе /20kV/ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична инсталация в ПИ 03928.514.239 по КК и КР на гр. Берковица, от същ. Трафопост в ПИ 03928.514.68 по КК и КР на гр. Берковица.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

                                        /М. Михайлова сп. ,,Кадастър“/