Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3718 (5) от 03.06.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-403 от 31.05.2024 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ I в кв. 181 по регулационния план на ж.к. Стара планина, гр. Берковица / поземлени имоти с идентификатори 03928.508.459, 03928.508.206, 03928.508.207, 03928.508.208 по КК и КР на гр. Берковица/.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.