Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-4394 (17) от 05.06.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-406 от 31.05.2024 год. на Кмета на Община Берковица са одобрени Специализирани план- схеми за линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ към План за улична регулация, одобрен с Решение № 1200/27.04.2018 г. за:

  1. Ново подземно ел. трасе /НН/ за присъединяване към ел. мрежата на ПИ 03928.47.92 /преотреден/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Берковица;
  2. Ново водопроводно отклонение за присъединяване към ВМ на ПИ 03928.47.92 /преотреден/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Берковица;
    На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.