Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3893 (7) от 05.06.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-405 от 31.05.2024 год. на Кмета на Община Берковица е одобрена Специализирана план- схема към Подробен устройствен план за линеен обект на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ за обект: Ново подземно ел. трасе /20kV/ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична инсталация в ПИ 03928.514.239 по КК и КР на гр. Берковица, от същ. Трафопост в ПИ 03928.514.68 по КК и КР на гр. Берковица.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.