Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-4068 (10) от 11.06.2024 г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ XI и XII в кв. 13 по регулационния план на с. Боровци, гр. Берковица /поземлени имоти с идентификатори 05654.500.260 и 05654.500.261 по КК и КР на с. Боровци, гр. Берковица/.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА – Берковица.