Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-3336 (12) от 12.06.2024 г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXII, XXIV, XLVII ,част от УПИ XIX и XXIII в кв. 8 по регулационния план на Промишлена зона, гр. Берковица и части от пътища с идентификатори 03928.514.185, 03928.514.186 и 03928.514.187 по КК и КР на гр. Берковица, като се образува нов УПИ LII с отреждане за ,,Производствено- складови дейности, производство на електрическа енергия от възобновяем източници и трафопост“, съобразено с Общ устройствен план на гр. Берковица.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА – Берковица.