Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. Nо УОСГ-70-00-433 (11) от 27.06.2024 г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание чл.127, 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване проекти за:

  • Частично изменение на Общ устройствен план на община Берковица в поземлен имот с идентификатор 03928.512.257 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Берковица с цел промяна предназначението на имота от устройствена зона ,,Транспортна инфраструктура – автогара“ в устройствена зона с обществено обслужващи функции;
  •  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за изменение на вътрешната регулационна граница на УПИ XII в кв. 151 по действащия регулационен план на гр. Берковица /поземлен имот 03928.512.257по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Берковица/ и последваща делба и обособяване на нов проектен УПИ XIII, като прилежащ терен към сграда с идентификатор 03928.512.257.2 с отреждане ,,За обществено обслужващи дейности“. След делбата УПИ XII се преотрежда в ,,За обществено обслужващи дейности- търговски комплекс“.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.