Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-2767 (5) от 05.07.2024г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица, на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация в обхват на УПИ VI, пл. № 110, 111 и за част от ПИ 110 в кв. 13 по регулационния план на с. Котеновци, общ. Берковица.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.