Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо ЕФПП-32-00-4 (27) от 10.07.2024г.

      Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване: 

Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура на част от улица ,,Рила“, гр. Берковица, попадаща извън действащия улично-регулационен план на гр. Берковица, одобрен с Решение №1200/27.04.2018 г. от ОбС- Берковица /ПИ с идентификатор 03928.209.334 по КК и КР на гр. Берковица/.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица.

/Обн. в ДВ бр. 58/09.07.2024 г.