Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо ЕФПП-32-00-4 (28) от 10.07.2024г.

      Дирекция „СУТППОПЗГЕ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване: 

Подробен устройствен план /ПУП/- план за улична регулация за привеждане на уличната регулация, одобрена със Заповед № РД-15-259/08.10.1997 г. в съответствие с действителното положение на трасето на ул. ,,Васил Левски“, с. Слатина, общ. Берковица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица.

/Обн. в ДВ бр. 58/09.07.2024 г.