Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1814 (6) от 12.03.2024 г.

Дирекция „СУТППОПЗГЕ ”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-203 от 08.03.2024 г. на Кмета на Община Берковица са одобрени Специализирани план- схеми за елементи на техническата инфраструктура, за допълване с тях Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за ПИ 03928.81.67 и 03928.81.68 /преотредени/ по КК и КР на гр. Берковица, местност Кованлъка, одобрен със Заповед № РД-15-218/07.04.2023 г. от Кмета на Община Берковица, със схеми за линейни обекти на техническата инфраструктура към План за улична регулация- одобрен с Решение 1200/27.04.2018г. на ОбС- Берковица, а именно:

  • За ново ел. трасе /НН/ за присъединяване към ел. мрежата на ПИ 03928.81.67 и 03928.81.68 /преотредени/ по КК и КР на гр. Берковица, местност Кованлъка;
  • За трасе на ново водопроводно отклонение за присъединяване към ВМ на ПИ 03928.81.67 и 03928.81.68 /преотредени/ по КК и КР на гр. Берковица, местност Кованлъка.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.