Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-650(09) от 27.09.2021г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед РД-15-597/27.09.2021г. на Кмета на Община Берковица е одобрен проект за изменение и попълване на кадастралния план на с. Костенци, общ. Берковица с обособяване на нов проектен имот в кв.68.
В 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате Заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд- Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.