Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № УОСГ-70-00-150/48/ от 02.05.2023 г.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение № МО 53-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Монтана и Разрешение за строеж № 27 от 28.04.2023 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабел СрН 20kV за Фотоволтаична централа 2399kW, БКТП 2500kVA, 20/2x08kV и 1x15kVA”, находяща се в ПИ 03928.191.7, град Берковица, община Берковица, област Монтана, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД” ЕАД, със седалище гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.
Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в Общинска администрация – Берковица всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., считано от 03.05.2023 г.